Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van ARNO VEENSTRA (wordt vanaf nu aangegeven als ‘TheFuse’, gevestigd te Groningen, Nederland

I. Algemeen

I.I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TheFuse. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TheFuse. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
I.II Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TheFuse behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
I.III Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TheFuse erkend.
I.IV TheFuse garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

II. Levering

II.I In het kader van de regels van de koop op afstand zal TheFuse bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
II.II Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

III. Prijzen

III.I Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
III.II Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
III.III Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

IV. Herroepingsrecht

IV.I Wegens de aard van de door TheFuse geleverde producten heeft de afnemer geen recht op het Herroepingsrecht, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand. (artikel 7:5 BW)

V. Gegevensbeheer

V.I Indien u een bestelling plaatst bij TheFuse, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TheFuse. TheFuse houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
V.II TheFuse respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
V.III TheFuse maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

VI. Garantie en conformiteit

VI.I De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
VI.II Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
VI.III De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TheFuse) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan TheFuse. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan TheFuse schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
VI.IV Indien klachten van de afnemer door TheFuse gegrond worden bevonden, zal TheFuse naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TheFuse en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van TheFuse) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TheFuse gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TheFuse voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
VI.V TheFuse is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
VI.VI Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TheFuse in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TheFuse en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


VII. Aanbiedingen

VII.I Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
VII.II Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TheFuse zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
VII.III Mondelinge toezeggingen verbinden TheFuse slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
VII.IV Aanbiedingen van TheFuse gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
VII.V TheFuse kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
VII.VI Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

VIII. Overeenkomst

VIII.I Een overeenkomst tussen TheFuse en een klant komt tot stand nadat een bestelling / opdracht door TheFuse op haalbaarheid is beoordeeld. \
VIII.II TheFuse behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

IX. Afbeeldingen en specificaties

IX.I Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TheFuse gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

X. Overmacht

X.I TheFuse is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
X.II Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TheFuse alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
X.III TheFuse behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TheFuse gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
X.IV Indien TheFuse bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
X.V TheFuse is geenszins geliëerd aan de diensten Facebook, Twitter, SoundCloud, Google, Instagram, Pinterest en overige derde partijen waar de producten van TheFuse op geleverd worden. TheFuse kan niet door de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor acties van derde partijen.


XI. Aansprakelijkheid

XI.I TheFuse is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

XII.Eigendomsvoorbehoud

XII.I Eigendom van alle door TheFuse aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TheFuse zolang de afnemer de vorderingen van TheFuse uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TheFuse wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
XII.II De door TheFuse geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

XIII. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

XIII.I Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
XIII.II Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TheFuse en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dronrijp kennis, tenzij TheFuse er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Copyright © 2017 TheFuse. Alle rechten voorbehouden.